Giới thiệu

Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

 

 

 QUY ĐỊNH  HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ  

 

CHƯƠNG I: TÔN CHỈ, MỤC ĐICH CỦA CLB

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ (CLB) là thành viên của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự quản lý của Hội.

 Điều 1: Tên gọi: CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

- Logo: Hình tròn, giữa có ngôi sao vàng trên nền đỏ. Bao quanh nền đỏ là hình ước lệ của các lá thép tạo khẩu độ ống kính. 

 

 

- Ngày thành lập 22/12/1992

Điều 2: Mục tiêu  của CLB là sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí về đề tài LLVT, hậu phương quân đội và các đề tài khác; động viên, khích lệ phong trào nhiếp ảnh ở các đơn vị Quân đội; có nhiều tác phẩm ảnh đăng báo QĐND, Truyền hình Quân đội và các báo khác, đồng thời  tham gia triển lãm, dự thi ở các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế.  

Điều 3 :Nguyên tắc hoạt động của  CLB nhiếp ảnh Chiến sĩ  :  Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới sự điều hành của Ban chủ nhiệm, sự quản lý của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh .

Mọi quyết định của Ban chủ nhiệm không trái với mục tiêu của CLB.
 -Ban chủ nhiệm căn cứ vào yêu cầu, hướng dẫn  hoạt động của 
Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động theo phong trào chung của nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh.

Điều 4 : Cơ cấu tổ chức :

- CLB có một chủ nhiệm và nhiều phó chủ nhiệm do Đại hội toàn thể CLB bầu ra.   

CHƯƠNG 2: HỘI VIÊN

Điều 5: Điều kiện trở thành hội viên Câu lạc bộ :

1. Là quân nhân đã hoặc  đang tại  ngũ, có khả năng sáng tác ảnh nghệ thuật và có điều kiện hoạt động nhiếp ảnh. Nếu chưa là quân nhân thì phải có nhiều tác phẩm ảnh đẹp về quân đội.

2. Có đạo đức tốt, nhiệt tình, trung thực; lý lịch rõ ràng.

3. Có đơn xin gia nhập Câu lạc bộ, kèm theo 10 tác phẩm ảnh và được 2 hội viên giới thiệu.

4-Được Ban chủ nhiệm thông qua

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của hội viên Câu lạc bộ :
1. Quyền:

-Được tham gia các đợt  sáng tác về LLVT do CLB tổ chức. 
 - Được dân chủ thảo luận, đề xuất ý kiến về chương trình hoạt động của CLB.

- Được đóng góp ý kiến, phê bình Ban chủ nhiệm CLB
- Được tham dự các cuộc họp của CLB, biểu quyết các công việc của CLB.
- Được đề cử, ứng cử và bầu cử vào Ban chủ nhiệm CLB

- Được hưởng các quyền lợi tinh thần và vật chất do hoạt động CLB mang lại.
- Được xin ra khỏi Câu lạc bộ.
2. Nghĩa vụ :
-Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, quy chế của CLB.
-Đóng hội phí đầy đủ và  tham gia các hoạt động của CLB (không đóng hội phí 1 năm sẽ bị gạch tên khỏi Câu lạc bộ) 
- Có tinh thần xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh.
 - Tu dưỡng rèn luyện đạo đức và nâng cao năng lực hoạt động nhiếp ảnh nghệ thuật.


CHƯƠNG 3: QUY CHẾ TÀI CHÍNH


Điều 7:  
1. CLB có các khoản thu:

-Hội phí của hội viên 
- Hỗ trợ của các đơn vị và doanh nghiệp 
 - Kinh phí từ các hoạt động của Câu lạc bộ .
2. Các khoản chi :

- Chi phục vụ các hoạt động của CLB.

- Chi việc hiếu, việc hỷ và thăm hội viên đau yêú.

 - Các nội dung chi theo quy định của CLB, do Chủ nhiệm quyết định. Những trường hợp chi đặc biệt, tập thể Ban chủ nhiệm quyết định.

- Thủ quỹ có trách nhiệm báo cáo thu chi hàng tháng với Ban Chủ nhiệm.

- Chủ nhiệm CLB báo cáo thu, chi hàng năm vào các dịp tổng kết Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG 4: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 8: Khen thưởng 
 -Tùy theo thành tích của hội viên,  hàng năm Ban Chủ nhiệm xét (đề nghị) khen thưởng : 
- Biểu dương ở cấp CLB.

-Giấy khen của  Hội Nhiếp ảnh TP HCM .

Điều 9: Kỷ luật 
Những hội viên vi phạm đạo đức, Điều lệ, quy chế của CLB,  tùy theo mức độ sẽ bị:
-  Phê bình trước CLB 
-  Khiển trách trước CLB.
-  Khai trừ khỏi CLB.

Các trường hợp vi phạm phải xử lý từ khiển trách trở lên, Ban chủ nhiệm phải báo cáo  Hội Nhiếp ảnh TP HCM 

 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In trang