Thông báo

THÔNG BÁO CỦA HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ VỀ THỦ TỤC KẾT NẠP HỘI VIÊN ĐỢT 2

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 14/08/2019

 

 

MẪU ĐƠN XIN KẾT NẠP HỘI VIÊN THÀNH PHỐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …..năm 20……
 
 
ĐƠN GIA NHẬP
HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIẾP ẢNH TP. HỒ CHÍ MINH
                   
Tôi tên: ........................................................................................................................................
Sinh ngày:                                              tại:..............................................................................                 
CMND số:                                         ngày:                              nơi cấp:....................................
Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................................
Điện thoại nhà:..........................................    Điện thoại di động:...........................................                 
Địa chỉ email:.............................................................................................................................
Nghề nghiệp, chức vụ:...............................................................................................................
Nơi công tác:...............................................................................................................................
 
          Sau khi nghiên cứu điều lệ của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Ban Chấp hành xét duyệt và kết nạp vào hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
 
          Tôi cam kết tôn trọng và thi hành điều lệ của Hội, ra sức học tập chính trị, nghiệp vụ, thường xuyên sinh hoạt góp ý kiến xây dựng, giữ gìn danh dự của Hội.
Trân trọng./.
 
                                                                           Người làm đơn
                                                                            (ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
Hồ sơ đính kèm:
-     2 ảnh thẻ (2x3)cm
-     2 Sơ yếu lý lịch.
-     Bản sao bằng chứng nhận các tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm, kèm hình tác phẩm.
-     10 ảnh nghệ thuật mới tự chọn có kích thước (13 x 18)cm ghi rõ tên tác phẩm.

Giấy giới thiệu của Chi hội hay Cơ quan (n

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác