Đề cử hội viên tham dự Trại sáng tác và tham gia Đầu tư sáng tác năm 2017

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 25/03/2017
HỘI NHIẾP ẢNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
_____________ ____________________________________
 
Số: 05/TB – HNA TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017
 
V/v: Đề cử hội viên tham dự Trại sáng tác
 
và tham gia Đầu tư sáng tác năm 2017
 
Kính gửi: CÁC CHI HỘI NHIẾP ẢNH
 
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Ban Chấp hành Hội thông báo nội
 
dung tổ chức Trại sáng tác và Đầu tư sáng tác năm 2017 đến các Chi hội nhiếp ảnh
 
như sau:
 
I. TRẠI SÁNG TÁC NĂM 2017
 
1. Đối tượng tham gia
 
- Hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh có đủ 02 năm tuổi Hội trở lên hoạt
 
động tích cực trong sáng tác và tham gia phong trào Hội (chưa tham dự Trại sáng
 
tác năm 2016), do các Chi hội nhiếp ảnh đề cử (được đài thọ toàn bộ chi phí
 
trong thời gian tham gia Trại). Số lượng đề cử như sau: Chi hội có số lượng
 
hội viên trên 15 người đề cử 02 người; Chi hội có số lượng hội viên dưới 15
 
người đề cử 01 người.
 
 Hội viên nào không có trong danh sách đề cử của Chi hội và người ngoài Hội
 
hoặc là học viên tốt nghiệp cấp 3 lớp nhiếp ảnh do Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí
 
Minh đào tạo, muốn tham dự Trại, đăng ký và đóng trại phí (dự toán:
 
4.000.000đ/1 người)
 
2. Thời gian – địa điểm tổ chức Trại
 
- Thời gian: Từ ngày 12/5/2016 đến 17/05/2017 (06 ngày thực tế sáng tác về: các nét
 
đẹp đất nước, du lịch, phong cảnh, văn hoá truyền thống, con người độc đáo của miền
 
biển (Phan Thiết) như: làng chài, dân tộc hàm Cầu, thu hoạch cá, dân tộc Chăm, đồi
 
cát và vùng Tây Nguyên (Bảo Lộc) như: Đồi trà, dân tộc Tây Nguyên, Cồng chiêng,
 
dệt, phong cảnh đồi núi, làng dân tọc K’hor ở Đông Giang, La Pạ..v..v…
 
- Địa điểm: Phan Thiết và Bảo Lộc
 
II. ĐẦU TƯ SÁNG TÁC NĂM 2017
 
1. Đối tượng tham gia:
 
Hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh có đủ 02 năm tuổi Hội trở lên, tay nghề
 
chuyên môn vững, hoạt động tích cực trong sáng tác và tham gia phong trào Hội
 
(chưa nhận Quỹ Đầu tư sáng tác năm 2016), do các Chi hội nhiếp ảnh đề cử. Số
 
lượng đề cử như sau: Chi hội có số lượng hội viên trên 15 người đề cử 02
 
người; Chi hội có số lượng hội viên dưới 15 người đề cử 01 người.
 
2. Nội dung – thời gian thực hiện
 
- Nội dung: thực hiện bộ ảnh mới sáng tác có chất lượng nghệ thuật, ca ngợi quê
 
hương, đất nước con người Việt Nam.
 
- Thời gian thực hiện: 05 tháng (từ tháng 04/2017 đến tháng 08/2017)
 
III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
 
Các Chi hội nhiếp ảnh gửi Danh sách đề cử hội viên tham gia Trại sáng tác và
 
Đầu tư sáng tác năm 2017 về Văn phòng Hội hạn chót ngày 31/03/2017.
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
 
KT.Chủ tịch
 
Nơi nhận: Phó Chủ tịch
 
- Như trên
 
- các ủy viên BCH, các Ban chuyên môn
 
- Lưu
 
Hoàng Thạch Vân
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác