THÔNG BÁO : Gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh 05 năm, lần thứ hai (từ năm 2012 đến năm 2016)

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 15/07/2017
        HỘI NHIẾP ẢNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       _________                                                                                  ____________________________________
     Số:  09/TB - HNA                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2017
 
 
Kính gửi: - CÁC CHI HỘI NHIẾP ẢNH
                 - CÁC HỘI VIÊN HỘI NHIẾP ẢNH TP.HỒ CHÍ MINH
 
 
THÔNG BÁO
V/v: Bổ sung Quy định Gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh 05 năm, lần thứ hai (từ năm 2012 đến năm 2016)
 
 
       Căn cứ vào nội dung Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh 05 năm, lần thứ hai (từ năm 2012 đến năm 2016) được ban hành theo Quyết định số 2965/QĐ – UBND ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Ủy Ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh.
      Căn cứ vào Kế hoạch số 3864/KH – UBND ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Ủy Ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh 05 năm, lần thứ hai (từ năm 2012 đến năm 2016).

     Căn cứ vào nội dung Cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh 05 năm, lần thứ hai (từ năm 2012 đến năm 2016) của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 06 năm 2017.
       Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh thông báo bổ sung một số quy định về việc gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh 05năm, lần thứ hai (từ năm 2012 đến năm 2016) nội dung cụ thể như sau:

1.Đối tượng tham dự:
-         Là hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh
-         Đối tượng không phải là hội viên của Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh thì phải có tác phẩm xuất sắc về đề tài thành phố Hồ Chí Minh và được phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể xét đặc cách.
2. Tác phẩm tham dự:
-         Những tác phẩm được xét thưởng là những sáng tác có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân ta. Ưu tiên cho những tác phẩm lấy đề tài về Thành phố Hồ Chí Minh.
-         Tác phẩm tham dự xét thưởng phải là tác phẩm được sáng tác trong 05 năm trước khi xét thưởng ( 2012 – 2016)

-         Tác phẩm tham dự giải thưởng có thể là tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước hoặc quốc tế.

3. Số lượng tác phẩm tham dự:
 
-         Mỗi tác giả gửi tác phẩm tham gia theo thể loại ảnh đơn, ảnh bộ; số lượng mỗi thể loại ảnh: 01 tác phẩm.
4. Quy cách tác phẩm:
-         Kích cỡ ảnh 30 x 45cm, số lượng ảnh trong thể loại ảnh bộ không giới hạn. Đằng sau ảnh ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ nhà, điện thoại và đoạt giải thưởng (nếu có). Khi gửi tác phẩm kèm theo đĩa CD chứa các file tác phẩm tham dự.
5.Thời gian nhận tác phẩm:
-         Từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến hạn chót là ngày 30 tháng 09 năm 2017.

6.Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh

7.Thời gian thẩm định và trao tặng Giải thưởng
-         Dự kiến thời gian thẩm định sơ khảo: trong tháng 10 năm 2017
-         Dự kiến thời gian thẩm định chung  khảo: trong tháng 11 năm 2017
-         Dự kiến công bố vào trao tặng Giải thưởng: trong tháng 12  năm 2017.
Thông báo này thay thế cho Thông báo số 08/TB – HNA đã gửi ngày 27 tháng 06 năm 2017.
Trân trọng.
                                                                                          
TM. BAN CHẤP HÀNH
   KT.Chủ tịch
  Phó Chủ tịch
 
 
HOÀNG THẠCH VÂN
 
 
                                                                                                                    
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác